Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.090.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.590.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.640.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.690.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.090.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.540.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.790.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
5.690.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
6.640.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
12.590.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.790.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.590.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.450.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.950.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.450.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
9.890.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
13.990.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
13.590.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
16.550.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
15.050.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
18.050.000
Mô tả:
1 chiều
36000Btu
Không Inverter
24.750.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Không Inverter
28.250.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
16.850.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Không Inverter
20.550.000
Mô tả:
2 chiều
36000Btu
Không Inverter
25.850.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Không Inverter
30.890.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
16.050.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
21.950.000
Mô tả:
1 chiều
36000Btu
Không Inverter
25.590.000
Mô tả:
1 chiều
50000Btu
Không Inverter
32.950.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
18.390.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Không Inverter
23.850.000
Mô tả:
2 chiều
36000Btu
Không Inverter
28.590.000
Mô tả:
2 chiều
50000Btu
Không Inverter
36.190.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
15.790.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
19.050.000
Mô tả:
1 chiều
36000Btu
Không Inverter
26.950.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
31.590.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
5.150.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.250.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.050.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
9.550.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.750.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.050.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
9.290.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.790.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.790.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.190.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.190.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
6.790.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
7.350.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
8.250.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
9.150.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.790.000